Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Các ban Đảng

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018”.

(09:08 | 15/10/2018)

Thực hiện Công văn số 479-CV/HU, ngày 27/9/2018 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về việc lãnh đạo tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018. Ngày 10/10/2018, Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Công văn số 634/VP-NCTH, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hậu về việc chỉ đạo tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018”.  

Theo đó, giao Phòng Văn hóa-Thông tin, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ huyện và các ngành có liên quan tổ chức tốt việc bình xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2018, gia đình tiêu biểu toàn diện thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo thời gian, chất lượng.
Tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ nhằm tạo khí thế vui tươi, sôi nổi trong ngày hội. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tham mưu, đề xuất UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ tổ chức “Ngày hội” theo qui định. UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp hướng dẫn, hỗ trợ các ấp, khu phố tổ chức ngày hội đảm bảo ý nghĩa, đúng mục đích và có hiệu quả.

Chúc Thẩm