Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Dự thảo Quyết định bố trí cán bộ, công chức cấp xã: “Xã loại 2 có thể bố trí 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân”

(08:31 | 23/03/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành dự thảo Quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Dự thảo Quyết định nêu rõ số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ cụ thể như sau: Xã loại 1 tối đa 23 người; xã loại 2 tối đa 21 người.
Về cán bộ: Mỗi chức danh cán bộ cấp xã được bố trí tối đa 1 người đảm nhiệm; riêng đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được bố trí theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Các chức danh cán bộ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.
Về công chức cấp xã: Cấp xã loại 1 gồm 12 người được bố trí như sau: Trưởng Công an bố trí 1 người; Chỉ huy trưởng Quân sự bố trí 1 người; Văn phòng - Thống kê bố trí 2 người; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với các xã) bố trí 2 người; Tài chính - Kế toán bố trí 2 người; Tư pháp - Hộ tịch bố trí 2 người; Văn hóa - Xã hội bố trí 2 người. Cấp xã loại 2, gồm 10 người được bố trí như sau: Các chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với các xã) được bố trí như xã loại 1. Riêng chức danh Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội mỗi chức danh bố trí 1 người; tuy nhiên, tùy điều kiện cụ thể, có thể xem xét bố trí 1 trong 3 chức danh này bố trí 2 người.
Cấp xã loại 2 nếu được bố trí 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì công chức cấp xã phải giảm 1 người.
Để Quyết định quy định số lượng cán bộ, công chức xã đảm bảo theo quy định và có tính khả thi. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Nội vụ lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định chính thức.
Hiện nay, huyện Vĩnh Thuận có 6 xã, thị trấn loại 1 gồm thị trấn Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong, Tân Thuận, Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam và xã Vĩnh Thuận; 2 xã loại 2 gồm xã Phong Đông và Bình Minh.
Được biết ngày 22 tháng 11 năm 2019 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, Luật có một số điểm mới như: Quy định Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện còn 1 người (giảm 1 người so với quy định hiện hành); xã loại 2 có thể bố trí 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (tăng 1 người),… Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
 

Lý Đa (ảnh internet)