Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Một số điểm mới chủ yếu về trình bày thể thức văn bản hành chính

(10:29 | 12/03/2020)

Từ ngày 05 tháng 3 năm 2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 và Nghị định 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ban hành, đã thay đổi nhiều điểm trong thể thức và cách trình bày văn bản, như sau:
 

Thứ nhất: Phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ: Nghị định 30 quy định phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Riêng cỡ chữ và kiểu chữ không có quy định chung mà phụ thuộc vào từng yếu tố thể thức.

vanban.png

Ảnh minh họa

Thứ hai: Đánh số trang văn bản: Số trang trong văn bản được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả-rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng và cũng không hiển thị số trang thứ nhất.

Thứ ba: Phải ghi tên cơ quan chủ quản: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là tên chính thức, đầy đủ của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước của người có thẩm quyền ban hành văn bản, bao gồm tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp.
Đối với tên cơ quan chủ quản trực tiếp ở địa phương phải có thêm tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc quận, huyện, thị xã, thành phố hoặc xã, phường, thị trấn nơi cơ quan đóng trụ sở, được phép viết tắt những cụm từ thông dụng.

Thứ tư: Chữ ký của người có thẩm quyền; dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức: Nghị định mới đã bổ sung chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện tử và dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, hình ảnh, vị trí chữ ký số của người có thẩm quyền là hình ảnh chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy, màu xanh, định dạng Portable Netwwork Graphics (.png) nền trong suốt; đặt canh giữa chức vụ của người ký và họ tên người ký.
Hình ảnh, vị trí chữ ký số của cơ quan, tổ chức là hình ảnh dấu của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản trên văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kích thước thực tế của dấu, định dạng (.png) nền trong suốt, trùm lên khoảng 1/3 hình ảnh chữ ký số của người có thẩm quyền về bên trái.

Chữ ký số của cơ quan tổ chức nằm góc trên, bên phải, trang đầu của văn bản kèm theo và không hiển thị.

Thứ năm: Bổ sung yêu cầu trình bày căn cứ ban hành văn bản: Căn cứ ban hành văn bản ghi đầy đủ tên, loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành và trích yếu nội dung văn bản (Luật và Pháp lệnh không ghi số, ký hiệu và cơ quan ban hành) được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau đó mỗi căn cứ phải xuống dòng có dấu chấm phẩy, dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm.

 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 30.signed.pdf