Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp đảng vên mới khóa I năm 2020

(08:55 | 11/03/2020)

 Ngày 10/3/2020 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức, Ban tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa I năm 2020, cho các đảng viên dự bị thuộc các Chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Đến dự có đồng chí Võ Thanh Xuân, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo -Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, cùng 32 học viên tham gia học.

 Thời gian 7 ngày các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giao dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dụng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ôn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Viêt Nam.

Tin và ảnh: Dương Tuấn