Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận

(08:44 | 07/03/2020)

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vĩnh Thuận và Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận như sau:

Vị trí: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị chuyên môn khác có liên quan.
Chức năng: Tổ chức, cung ứng dịch vụ công nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, truyền thanh, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện theo quy định. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Quản lý, tuyên truyền và phổ biến công tác bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, di tích theo quy định.
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các bộ phận giúp việc gồm: Tổ Hành chính – Tổng hợp và Tổ Nghiệp vụ.
Số lượng người làm việc của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong trong số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo thẩm quyền và theo quy định cúa pháp luật. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng Đề án vị trí việc làm và phương án thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


 

Lý Đa