Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Cần xây dựng và giữ gìn nét đẹp văn hóa công sở

(07:57 | 13/08/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu thực tốt 04 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa của công tác tinh giản biên chế; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tập trung vào: tổ chức bộ máy, lộ trình tinh giản biên chế và nguồn kinh phí thực hiện; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh, nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ; Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế đảm bảo thống nhất. 

Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản đi vào nề nếp, từng bước sắp xếp theo vị trí việc làm và hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, được người dân tin tưởng, tín nhiệm. Để thực hiên tốt hơn yêu cầu của Trung ương đối với đội ngũ “ công bộc” của nhân dân. Ngày 19/5/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức phát động phong trào “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Ngày 08/7/2019 UBND tỉnh Kiên Giang đã hưởng ứng và phát động trong toàn tỉnh đẩy mạnh thi đua thực hiện văn hóa công sở.
Ngày 08/8/2019 huyện Vĩnh Thuận đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã nghiêm túc, quán triệt Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan (hệ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở tập trung vào một số nội dung sau:
Một là, văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội. Cán bộ, công chức phải thực sự nêu gương với người thân trong gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở là đúng giờ, không đi trễ về sớm, xóa bỏ thứ văn hóa đang trong giờ rời nhiệm sở không lý do chính đáng; không được bỏ bê công việc, không lợi dụng giờ giấc hành chính làm việc khác. Thực hành “làm hết giờ” chuyển sang “làm hết việc”, xóa bỏ triệt để văn hóa đến muộn về sớm.
Hai là, văn hóa công sở gắn với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ phải đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích của tổ chức, người dân làm mục tiêu để phục vụ.
Ba là, kiến tạo môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả. Không thể có một công sở có văn hóa nếu môi trường làm việc thiếu chuẩn mực của văn hóa, nội bộ tồn tại căng thẳng, soi xét lẫn nhau, nghi ngờ, đố kỵ, bất hợp tác; mục tiêu làm việc chỉ chú trọng đến tiền lương thay vì giá trị công việc được tạo ra và cống hiến. Môi trường công sở phải được xây dựng trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, cởi mở, thoải mái, giúp nhau cùng tiến bộ vì mục tiêu chung; không khói thuốc lá, không rác thải nhựa, xanh, sach, đẹp, an toàn.
Bốn là, hình ảnh, tác phong, cốt cách của cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo vì người dân phục vụ. Trong mọi vị trí và điều kiện công tác, phải luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiêm được giao, tạo sự tin tưởng với lãnh đạo, với đồng nghiệp và người dân. Luôn gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử với cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và mọi người xung quanh, biết sắp xếp công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng hạn, tích cực tham gia hoạt động của đơn vị và có các mối quan hệ lành mạnh.
Năm là, xây dựng giá trị chuẩn mực về văn hóa công sở là một vấn đề quan trọng cần được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm. Phải có chế tài đủ mạnh trong khen thưởng, kỷ luật để xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm. Gắn với hành động cụ thể hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức nơi công sở với bình xét thi đua cuối năm, sơ kết vào năm 2022 và tổng kết vào năm 2025 vào dịp ngày sinh Bác Hồ kính yêu.
Như vậy, thông qua phong trào thi đua này, nếu được từng tổ chức, cá nhân nhận thức đúng đắn và tích cực thực hiện văn hóa công sở sẽ góp phần xây dựng nền hành chính công hiệu quả, hiện đại và mãi mãi là niềm tin vững chắc của nhân dân ta.
 

Huỳnh Tấn Phi