Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Phải lãnh đạo chặt chẽ đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022

(10:19 | 09/08/2019)

Thực hiện Công văn số 893-CV/TU, ngày 12/7/2019 và Thông báo số 1767, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận ban hành Công văn số 609-CV/HU, ngày 06/8/2019 để lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. 

Huyện Vĩnh Thuận có 11 Đảng ủy cơ sở, với 138 chi bộ trực thuộc (50 ấp, 04 khu phố), phải tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới. Quán triệt tinh thần đó Ban Tổ chức Huyện ủy đã xây dựng hướng dẫn các cấp ủy chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự và các nội dung khác có liên quan để đại hội thành công. Đồng thời, chọn chi bộ ấp Lò Rèn, xã Tân Thuận và chi bộ trường trung học cơ sở Vĩnh Phong 1 làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội đồng loạt trong toàn huyện.
Đến nay, tất cả đảng ủy đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Huyện và xây dưng kế hoạch của cấp mình và triển khai đến đảng viên biết để thực hiện. Theo đó, các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt chi bộ xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ hiện tại; tổ chức chặt chẽ việc thảo luận đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy, chi bộ cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng kết quả trong nhiệm kỳ, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục.
Về công tác nhân sự phải được bàn bạc, thống nhất chặt chẽ, việc bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư phải đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 ( khóa VIII) và thực hiện đúng quy trình quy chế bầu cử trong Đảng. Thống nhất Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, Trưởng khu phố. Việc giới thiệu cấp ủy phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ; đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có khả năng lãnh đạo, điều hành tốt nhiệm vụ được giao. Có uy tín, có triển vọng, có hiểu biết về chính trị, có cơ cấu phù hợp nhất là cán bộ nữ, người dân tộc và đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Trong đó, những cấp ủy viên nhiệm kỳ mới phải là người thật sự tiêu biểu, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, bản thân, gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định nơi cư trú.
Trong công tác nhân sự và tổ chức đại hội phải phải bám sát hướng dẫn của cấp trên theo hướng hiệu quả, thiết thực, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của từng đảng viên nhân dân để đóng góp xây dựng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh.
Trong thời gian chuẩn bị đại hội các chi bộ, các tổ chức đảng phải quyết tâm thực hiện tốt nhiêm vụ chính trị của từng tổ chức cơ sở đảng, không được chủ quan lơ là, giảm sút ý chí, tìm mọi giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, nhất là những đồng chí không tái cử nhiệm kỳ mới; tập trung giải quyết kịp thời những tồn đọng, bức xúc trong đơn vị và nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiêm kỳ 2020-2025.
Như vậy, đại hội chi bộ là dịp sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn đơn vị, ấp, khu phố, nên cần phải được chuẩn bị chu đáo, chăt chẽ. Qua đó tiếp tục xây dựng hình mẫu tốt đẹp của chi bộ, tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng từ cơ sở.
 

Huỳnh Tấn Phi