Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Vĩnh Thuận thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cán bộ công chức

(10:14 | 07/08/2019)

Nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ, với 5 nội dung chủ yếu sau: (1) Về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức phải trung thành với Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ công vụ cán bộ, công chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân. (2) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức: Trong giao tiếp phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn nhẹ nhàng, luôn mỉm cười, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, tổ chức. Phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng. Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đao quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng lắng nghe ý kiến cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử. (3) Về chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức: Phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ít kỷ, ganh ghét, đố kỵ. Không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa; không hút thuốc lá; nếu hút thuốc lá phải đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ. Phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta; không mê tín dị đoan và những hành vi phản cảm khi tham gia lễ, hội. (4) Trang phục của cán bộ, công chức: Khi thực hiện nhiệm vụ phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, sạch, đẹp và phù hợp với tính chất công việc của từng cơ quan, đơn vị, đi giày, dép có quai hậu, đeo thẻ, hoặc phù hiệu trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định.
Để thực hiện tốt kế hoạch đề án văn hóa công vụ. Ủy ban nhân dân huyện đề ra những giải pháp chủ yếu thực hiện như sau
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về văn hóa công vụ và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong công vụ: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng về văn hóa công vụ và tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, bằng nhiều hình thức thích hợp. Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cán bộ, công chức, xem đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc cán bộ, công chức không được làm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
- Hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ và công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ: Chỉ đạo sửa đổi bổ sung các quy định, nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan, tổ chức nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn chặn những vi phạm về văn hóa công vụ. Đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật và việc nêu gương của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
- Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ và công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ: Triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ trong tất cả các phòng, ban ngành cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ không cần thiết trong từng cơ quan đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, tổ chức được minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm của huyện. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ sai phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ và tiêu biểu phòng chống tiêu cực, tham nhũng.
Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vu giúp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, thường xuyên kiểm tra văn hóa công vụ ở cấp huyện và các xã, thị trấn theo chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo quy định, chủ trì phối hợp với Đài Truyền tranh huyện và các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định 1847/QĐ-TTg TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời biểu dương những cán bộ, công chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ và công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện công vụ.

 

Lý Đa