Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố

(12:27 | 26/07/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

 Quyết định quy định cụ thể về tổ chức, nội dung hoạt động, điều kiện, quy trình, hồ sơ thành lập, sáp nhập, giải thề, đặt tên ấp, khu phố. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của Trưởng ấp, Trưởng khu phố cụ thể: Trưởng ấp, Trưởng khu phố có nhiệm vụ triệu tập và chủ trì hội nghị ấp, khu phố; tố chức thực hiện những việc thuộc phạm vi ấp, khu phố đã được Nhân dân bàn và quyết định; vận động, tổ chức Nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và quy ước của ấp, khu phố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trong ấp, khu phố. Báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân cấp xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong ấp, khu phố; thực hiện việc lập biên bản về kết quả đã được Nhân dân ấp, khu phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của ấp, khu phố hoặc biểu quyết những công việc thuộc phạm vi cấp xã và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Chấp hành sự chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp xã, chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chi bộ ấp, khu phố, có mối quan hệ phối hợp với Ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở ấp, khu phố để vận động Nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động; báo cáo kết quả công tác sáu tháng đầu năm và cuối năm trước cuộc họp ấp, khu phố.
Trưởng ấp, Trưởng khu phố được ký hợp đồng về xây dựng công trình do Nhân dân trong ấp, khu phố đóng góp về kinh phí đầu tư đã được hội nghị ấp, khu phố thống nhất thông qua và bảo đảm các quy định liên quan của chính quyền các cấp; được phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố; giải quyết những công việc trong phạm vi của ấp, khu phố, được chính quyền cấp xã mời họp và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quản lý, tổ chức hoạt động của ấp, khu phố; được bồi dưỡng, tập huấn về công tác tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố.
Trưởng ấp, Trưởng khu phố, Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố: Phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở ấp, khu phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được Nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.
Trưởng ấp, Trưởng khu phố do Chi ủy chi bộ thống nhất với Ban công tác mặt trận ấp, khu phố đề cử danh sách để Hội nghị của ấp, khu phố bầu. Căn cứ kết quả bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Truởng ấp, Trưởng khu phố. Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố do Trưởng ấp, Trưởng khu phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố.
Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có hiệu lực thi hành.

Lý Đa