Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Vĩnh Thuận sơ kết tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(09:15 | 04/07/2019)

Chiều ngày 03 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Hội nghị do ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì; cùng tham dự Hội nghị có trên 40 đại biểu là Thường trực HĐND, UBND huyện và lãnh đạo, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo kiện toàn lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND - UBND huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND các xã, thị trấn; đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo thực hiện theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ nhằm phục vụ tốt hơn cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện.
Theo đó, kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2019 tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND-UBND huyện đã tiếp nhận 2.411 hồ sơ các loại, đã giải quyết 2.201 hồ sơ đúng hẹn, chiếm 91.3%; chưa đến hẹn trả kết quả 133 hồ sơ, chiếm 5,5%; trễ hẹn 77 hồ sơ, chiếm 3,2%. Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 29.328 hồ sơ, thủ tục thuộc các lĩnh vực cấp xã, trả đúng hẹn 100%.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn huyện còn gặp một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các ngành chuyên môn với ngành dọc và các xã, thị trấn đôi lúc chưa chặt chẽ; Thủ trưởng một số ngành chưa chỉ đạo quyết liệt trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Phát biểu tại hội nghị ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện; Công khai niêm yết các loại phí, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, thị trấn; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện và cấp xã; Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng văn bản quy định việc thực hiện; Tiếp tục vận hành phần mềm một cửa điện tử cấp huyện và phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông triển khai phần mềm một cửa điện tử cấp xã.

 

 

Ngọc Huệ - Văn phòng