Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(15:51 | 22/06/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có công văn chỉ đạo chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 Theo đó, công văn giao các ngành, các cấp trong tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tiến hành xây dựng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí với các hình thức sau: Tổ chức họp báo; đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên cổng thông tin điện tử; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của phóng viên, nhà báo; gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức định kỳ hoặc khi được yêu cầu; ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát, phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.
Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại địa phương; thường xuyên theo dõi, giám sát việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại địa bàn quản lý theo quy định.
Hàng năm, giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác phát ngôn cho lãnh đạo sở, ngành, huyện, xã và người phát ngôn cơ quan hành chính các cấp; đề xuất khen thưởng những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt và xử lý nghiêm những cơ quan thực hiện chưa tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

Lý Đa