Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Vĩnh Thuận quyết tâm tinh giản biên chế đạt chỉ tiêu đề ra

(16:20 | 21/05/2019)

Công tác quản lý biên chế cấp huyện được chia thành 2 khối rất rõ ràng. Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 (Hợp đồng 68), do Ban Tổ chức làm tham mưu Ban Thường vụ phân bổ; Khối chính quyền gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, sự nghiệp giáo dục cấp huyện; Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố, do Phòng Nội vụ tham mưu với Chủ tịch UBND huyện quyết định. 

 Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Huyện Vĩnh Thuận, tổng biên chế được giao năm 2015 là 1.369. Trong đó khối Đảng 89 người, khối Chính quyền 92 người, Công chức, viên chức ngành Giáo dục là 1.165 người, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện là 13 người, Ban quản lý dự án 10 người. Thực hiện Đề án vị trí việc làm và chế độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng vị trí, sắp xếp tinh gọn biên chế theo lộ trình; tập trung vào từng đối tượng cụ thể như: Hạn chế về trình độ, năng lực, chuyên môn, những người đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định 46/2010/NĐ-CP; Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Năm 2015 giải quyết được 16 người; năm 2016 là 32 người; năm 2017 là 32 người; năm 2018 là 35 người; quý I/2019 giảm được 12 người.
Như vậy, đến nay toàn huyện đã giảm được 127 người, đạt 9,2%, những kết quả trên là có sự lãnh đạo chặt chẽ của Cấp ủy, Chính quyền từ huyện, xã và trách nhiệm cao của tất cả lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẩn còn những hạn chế. Còn một số đơn vị, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn việc tinh giản biên chế nên chưa tự giác xin nghỉ hưởng chế độ nhường phần việc lại cho thế hệ sau được đào tạo bài bản cống hiến tốt hơn. Ngoài ra còn nhiều trường hợp so đo, tính thiệt hơn các chế độ thụ hưởng với nhà nước. Việc nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm ở các cấp còn nể nang, nên chưa mạnh dạn cho cán bộ có hạn chế từng mặt nghỉ chính sách. Mặt khác, việc xác định biên chế ở khối Đảng thì tính cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng 68, còn khối Chính quyền thì không tính vào hợp đồng 68 nên chưa thống nhất và công bằng trong huyện.
Từ những kết quả và hạn chế nêu trên Huyện Vĩnh Thuận đề ra một số giải pháp thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 cụ thể như sau:
Một là, Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Trước mắt, sắp xếp kiêm nhiệm một số chức danh có nhiệm vụ tương đồng, rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiên có về trình độ, năng lực, tuổi đời, uy tín không đảm bảo vị trí việc làm bổ sung kế hoạch tinh giản kịp thời. Lâu dài phải đủ chuẩn, qua đào tạo, đúng chuyên môn, vị trí việc làm để phân công nhiệm vụ phù hợp.
Hai là, Thực hiện việc sáp nhập các cơ quan có chức năng tương đồng theo sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh. Rà soát, hoàn thiện các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện để thực hiện Đề án sáp nhập phù hợp, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Sớm xây dựng vị trí, việc làm cho từng đơn vị, sát thực tế nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ.
Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Đến quý I năm 2019 đã giảm 127 người đạt 9,2%. Huyện đã xác định tỷ lệ giản biên chế đến năm 2021 từ 10% trở lên so với năm 2015, cụ thể khối Đảng giảm 02, khối chính quyền 04 và khối Giáo dục giảm 85. và khẳng định rằng đến năm 2021 Huyện Vĩnh Thuận sẽ giảm 218 người đạt tỷ lệ 15,92% so năm 2015. Đồng thời, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế đã được tinh giản.
Bốn là, Tiếp tục cơ chế khoán kinh phí hoạt động kể cả hành chính và phong trào trong thời gian tới. Nâng cao trách nhiêm của người đứng đầu, trong lãnh đạo tổ chức thực hiên nhiệm vụ và điều hành kinh phí. Có cơ chế thu hút người có tài năng để tạo nguồn cán bộ. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh. Khuyến khích những người có trách nhiệm với công việc, làm việc tận tụy, hiệu quả cao cùng với chế độ tiền thưởng rõ ràng.
Tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là việc làm thật khó khăn nó liên quan trực tiếp đến con người nhưng nơi nào cấp ủy quan tâm triển khai cụ thể, có lộ trình phù hợp, có chế độ kịp thời cho đối tượng bị tác động, sẽ tạo được sự đồng thuận cao của người lao động. Khẳng định rằng đến năm 2021 huyện Vĩnh Thuận sẽ đạt kế hoạch đã đề ra.

Huỳnh Tấn Phi