Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Cần quan tâm xây dựng đội ngũ Bí thư Chi bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn

(10:08 | 01/05/2019)

Chi bộ có chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng là cánh tay nối dài của Đảng với nhân dân. Trong đó, đội ngũ bí thư chi bộ có vai trò quan trọng, quyết định hoạt động của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

 Huyện Vĩnh Thuận, có 44 Chi, Đảng ủy trực thuộc với hơn 3.100 đảng viên, có 133 chi bộ trực thuộc 11 Đảng ủy. Trong đó, có 50 ấp, 04 khu phố đều có thành lập ban chi ủy và hầu hết bí thư chi bộ được kiêm trưởng ấp. Đây là nguồn nhân lực khá ổn định về trình độ, tuổi đời, uy tín và có kinh nghiệm qua thực tiễn trong công tác vận động quần chúng; đồng thời được tập huấn bài bản kiến thức về xây dựng Đảng.
Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ-trưởng ấp đã được các cấp ủy cơ sở quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tập huấn khá đầy đủ kịp thời nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, khã năng lãnh đạo điều hành nhiệm vụ của ấp, khu phố. Hiện nay, trình độ của bí thư-trưởng ấp có học vấn THPT:23 đ/c, THCS 31 đ/c; lý luận chính trị sơ cấp 21đ/c, trung cấp chính trị 11đ/c; chuyên môn đại học 08 đ/c, trung cấp 08 đ/c; tập huấn kiến thức quản lý nhà nước 48 đ/c. Về cơ bản việc chuẩn bị nhân sự bí thư chi bộ khá thuận lợi, hầu hết các chi bộ tìm bí thư chi bộ có đạo đức, năng lực, phẩm chất, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Cùng với quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng các cấp ủy, chính quyền cơ sở luôn tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ ấp, khu phố tự rèn luyện qua các phong trào thực tiễn là yếu tố quan trọng. Nhất là việc tổ chức sinh hoạt lệ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với điều kiện từng tháng, quy định thời gian hội họp thành quy chế, tổ chức triển khai văn bản mới của cấp trên, sinh hoạt thông tin nội bộ, chọn kể mẩu chuyện về Bác, biểu dương những đảng viên tích cực, mạnh dạn chỉ ra những biểu hiện suy thoái… Trên cơ sở đó đồng chí bí thư chi bộ phối hợp với cán bộ chỉ đạo sau đó tự rèn luyện, nghiên cứu chuẩn bị tốt nội dung chương trình cho buổi sinh hoạt đi vào trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, không chỉ đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt mà còn nâng cao kiến thức năng lực xử lý các vấn đề thực tiễn.
Những kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư-trưởng ấp đã khẳng định sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Để chuẩn bị cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ sắp đến thiết nghỉ cả hệ thống chính trị của Huyên cần quan tâm một số vấn đề sau:
Một là, thường xuyên rà soát đội ngũ bí thư chi bộ hiện có nhất là về đạo đức lối sống, chính trị hiện nay và trình độ để có bồi dưỡng, tập huấn kịp thời về chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt là đủ uy tín, năng lực tái cử nhiệm kỳ mới, về lâu dài phải có quy hoạch và được đào tạo đầy đủ về trình độ chính trị, chuyên môn. Không bị động, lắp vá về nhân sự.
Hai là, hằng năm cấp ủy cấp trên cơ sở phải sắp xếp thời gian để tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỷ năng làm công tác xây dựng Đảng, Chính quyền cho chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đồng thời phân công cán bộ chỉ đạo phải theo dõi, dự họp chi bộ thường kỳ để giúp đỡ bí thư chi bộ; qua đó nắm được khã năng, trình độ của người đứng đầu chi bộ trong lãnh đạo, điều hành và nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ đảng viên, nhân dân trong từng chi bộ dân cư.
Ba là, trong năm tổ chức nhiều đoàn công tác dự họp chi bộ cùng ấp, khu phố, có kiểm tra hồ sơ, sổ sách các cuộc họp, danh sách quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí, công tác kiểm tra giám sát, phát triển đảng viên để có biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng người, có thành tích tốt.
Bốn là, thực hiện triệt để nhất thể hóa bí thư kiêm trưởng ấp đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp các nhiêm vụ ở địa bàn dân cư được tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt có sự thống nhất cao. Khắc phục tình trạng chờ đợi, ỷ lại, dựa dẫm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thực hiện cơ chế này chi bộ giới thiệu đảng viên ứng cử trưởng ấp, đồng thời chi bộ lãnh đạo bầu bí thư theo phương châm: ý Đảng, lòng dân.

Như vậy, việc quan tâm chăm lo đội ngũ bí thư chi bộ-trưởng ấp là một nhiệm vụ xuyên suốt của chi bộ, của cấp ủy đảm bảo nguồn nhân lực đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nông thôn ngày càng trong sạch vững mạnh.

Huỳnh Tấn Phi