Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện

(08:24 | 18/04/2019)

Từ khi Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực. Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đều ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. 

Để đảm bảo số lượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện được kịp thời, đúng thời gian quy định. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng HĐND và UBND huyện cập nhật mới 05 Quyết định của UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã, gồm các lĩnh vực như: Thi đua khen thưởng, Bảo trợ xã hội, Đất đai, Môi trường, Chứng thực, Bồi thường nhà nước, Hòa giải cơ sở, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhìn chung, tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đã được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện là 42 lĩnh vực với 266 thủ tục hành chính; đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện bao gồm cấp xã 29 lĩnh vực với 136 thủ tục, cấp huyện 42 lĩnh vực với 266 thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn huyện.
Thời gian tới, huyện Vĩnh Thuận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính bằng nhiều giải pháp, nhằm giúp cán bộ, công chức nắm rõ được các quy định, trình tự tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân./.

Ngọc Huệ - Văn phòng