Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Cần thường xuyên quan tâm đội ngũ trí thức trong giai đoạn cách mạng hiện nay

(11:07 | 19/02/2019)

Trong mọi thời đại, đội ngủ trí thức là lực lượng nồng cốt, sáng tạo và truyền bá tri thức cho xã hội. Ngày nay, tri thức ngày càng giữ vai trò quyết đối với sự phát triển của đất nước. Cùng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại càng thấy giá trị của tri thức, vai trò của đội ngủ trí thức càng được đề cao là một nguồn nhân lực đặt biêt không thể thiếu trong sự phát triển của mổi quốc gia, dân tộc.

 Những năm qua Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đào tạo, trọng dụng trong tiến trình đẩy định mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước. Luôn xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và có sự đóng góp quan trong vào sự phát triển đất nước, thể hiên rỏ nhất ơ các lĩnh vực:
Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở hầu hết các lĩnh và miền tổ quốc của đất nước; từng bước nâng cao dân trí, bồi dưõng nhân tài. Trong lĩnh vực lý luận, chính trị, khoa học, xã hội, văn hóa nghệ thuật đội ngủ trí thức đã xây dựng được những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước.
Bộ phận trí thức tham gia lãnh đạo, quản lý đã phat huy tốt vai trò và khã năng của mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, đặt biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trình độ quản lý điều hành của chính quyền.
Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, đội ngủ trí thức góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ cho đất nước; từng bước vươn lên tiếp cận trình độ trong khu vực và trên thế giới. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh đội ngủ này là lực lượng nồng cốt góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy,tinh nhuệ, từng bước hiên đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giử vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Trong quan hệ đối ngoại, đội ngũ trí thức đã khẳng định được mình khi tiếp cân nhanh với công nghệ thế giôi mới, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và các thành tựu khoa học của thế giới, qua đó nâng cao năng lực, khả năng ứng dụng, làm chủ công nghệ góp phần nâng cao khoa học công nghệ nước nhà.
Tuy vậy, vẩn còn bộc lộ những bất cập: chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu cho phat triển, hiền tài còn ít, chuyên gia đầu ngành còn thiếu, đội ngủ kế cận còn hụt hẫng. Hoạt động nghiên cứu khoa học nhìn chung chưa xuất phát và gắn bó mật thiết với sản xuất, kinh doanh; chưa đáp ứng yêu cầu đa dạng, phong phú của thực tiển đời sống đặt ra. Nhiều đề tài nghiệm thu nhưng không được áp dụng hoặc không áp dụng được. Cơ cấu đội ngũ trí thức có nhiều điểm bất hợp lý về ngành nghề, độ tuổi, giới tính. Chưa có nhiều công trình mang tầm cở quốc tế và khu vực, giao tiếp ngoại ngữ, sử dụng công nghệ thông tin chưa đáp ưng yêu cầu tiếp cận với thế giới. Một số tri thức có biểu hiện giảm sút đạo đức nghề nghiệp, thiếu ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng, thiếu trung thực và tinh thần hợp tác. Một bộ phận chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên về chuyên môn. Không ít người do ý thức tu dưỡng kém cộng với tác động của mặt trái cơ chế thị trường và những luận điểm tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch nên đã bị tha hóa, thiếu trách nhiệm và xa rời lý tương của Đảng.
Trước những thuận lợi cũng như bất cập nêu trên để đội ngũ trí thức cống hiến hết tài năng trí tuệ của mình cho đất nước theo tôi cần làm tốt một số nội dung sau:
Một là, Đảng, Nhà nước tiếp tục đề ra những chính sách có liên quan đến đội ngũ trí thức và phải được triển khai kịp thời đi vào cuộc sống. Nhất là, cơ chế phát hiện, tiến cử, tuyển chọn, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; động viên phát huy tài năng, sở trường chuyên tâm cống hiến; đồng thời, phải lắng nghe đề xuất chính đáng của trí thức, tạo điều kiện để tôn vinh khi họ thật sự xứng đáng.
Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm của trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát ngôn đúng quy định; Đấu tranh chống các thế lực thù địch nhất là không bị lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc, làm chuyển hóa tư tưởng chính trị, làm tổn hại đến an ninh chính trị quốc gia.
Ba là, các cấp ủy đảng phải đặc biệt quan tâm đến phân công giao việc, xây dựng nội quy, quy chế tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động cống hiến nhất là trí thức. Thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan đến quan hệ, giao tiếp với cá nhân, tổ chức nước ngoài của cán bộ, đảng viên. Chú trọng những trí thức ở các bộ phận quan trọng, thiết yếu, nắm giữ nhiều thông tin, tài liệu cơ mật không để lộ, lọt ra ngoài.
Bốn là, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh; ngày càng nâng cao về trình độ chuyên môn; có kiến thức, tư duy sáng tạo, đổi mới, có năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiên đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ trí thức; tôn trọng, bình đẳng trong công tác cán bộ cũng như trong nghiên cứu khoa học.

Huỳnh Tấn Phi