Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2019

(16:56 | 12/02/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của UBND huyện Vĩnh Thuận.

Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính của huyện trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ nhằm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện.
Nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính năm 2019 được xác định: (1) Cải cách thể chế. (2) Cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. (3) Cải cách tổ chức, bộ máy. (4) Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (5) Cải cách tài chính công. (6) Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; trong đó, điểm nổi bậc của hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước là tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ CCHC và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

ảnh 5.png

Ảnh: Màn hình tivi theo dõi hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Văn phòng HĐND và UBND

Tập trung đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ CCHC tại các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã. Thực hiện đầu tư, duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành. Duy trì ổn định và hoạt động có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân và các tổ chức tiếp cận, sử dụng, khai thác hệ thống một cửa điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của huyện.

hành chính.png

Ảnh: Bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là xây dựng trụ sở UBND cấp xã, gắn với việc bố trí nơi làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo diện tích, trang thiết bị làm việc theo quy định.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân huyện giao các phòng, ban, ngành huyện và UBND cấp xã, thị trấn triển khai quán triệt Kế hoạch của UBND huyện đến các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời xem xét, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch CCHC năm 2019 của cơ quan, địa phương để thực hiện. Các phòng, ban, ngành huyện và UBND cấp xã được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án, dự án cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện.

 

 

 

Lý Đa