Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Hơn 100 các bộ tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

(15:46 | 12/10/2017)

Ngày 12/10/2017 Ban tôn giáo Tỉnh phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thuận, Phòng nội vụ huyện tổ chức tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 100 cán bộ là trưởng phó các ban ngành cấp huyện, chuyên viên phụ trách tôn giao-Phòng nội vụ, Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 20171012_080336.jpg

Quan cảnh: Lớp tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

 

Thời gian tập huấn hai ngày các học viên được nghe ông Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng Ban tôn giao tỉnh triển khai Quyết định số 306 ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Kế hoạch số 69 ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên giang triển khai thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời giới thiệu chuyên sâu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu luật kể từ ngày 01/01/2018.

Qua đây giúp các đại biểu nắm rõ quan điểm, chủ trương chính sính sách của Đảng, nhà Nước, các văn bản pháp luật, thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó tuyên truyền đến tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
 

Tin và ảnh Dương Tuấn