Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Phát huy vai trò thi đua, khen thưởng trong xây dựng Đảng

(10:27 | 13/05/2019)

Công tác thi đua – khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng góp phần tạo động lực xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Cần tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên trong lao động, phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

DSC_0670.JPG

Quang cảnh: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

 

Xác định “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Cùng với các phong trào thi đua yêu nước nói chung, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng đã trở thành động lực khuyến khích các tổ chức đảng và đảng viên phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên tục là tấm gương tiêu biểu được chi bộ, nhân dân ghi nhận, tôn vinh, được nhiều cấp khen thưởng.
Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, các Chi, Đảng ủy cơ sở, các cơ quan tham mưu giúp việc cho Huyện ủy đã tích cực thi đua thực hiên nhiêm vụ chính trị hằng năm như: Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; Xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ liên tục 5 năm; Chỉ đạo tốt hoạt động của xã, thị trấn, ấp, khu phố; Các cuộc thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy,… đã khơi dậy phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, có tác dụng rất thiết thực, đem lại hiệu quả cao trong xây dựng Đảng nhiều năm qua.
Cụ thể, Huyện Vĩnh Thuận, năm 2015 có 22/45 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15,45%. Năm 2016 có 23/45TCCSĐ trong sạch vững mạnh, có 15,18% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2017, có 23/47 TCCSĐ trong sạch vững mạnh, có 15,31% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, có 40/46TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15,99 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 12 đảng viên hoàn thành nhiêm vụ 5 năm liền.
Để thi đua, khen thưởng tiếp tục thực sự trở thành động lực, khuyến khích các tổ chức đảng và đảng viên phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục đổi mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại mỗi cơ quan, đơn vị.
Hai là, Các cơ quan tham mưu, đơn vị sự nghiệp của Huyện ủy nghiên cứu thi đua, thực hiện nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao để thi đua trong ngành của Đảng, trong khối thi đua của chính quyền, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Dân vận khéo, xây dựng đoàn thể vững mạnh. Coi việc phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là việc làm thường xuyên, trong từng ngành có sức lan tỏa từ huyện đến cơ sở.
Ba là, Các chi, đảng ủy không ngừng phấn đấu thi đua theo từng năm, chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Biểu dương, khen thưởng cần kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, kết quả thực hiện nhiêm vụ chính trị làm thước đo. Chú trọng khen thưởng cán bộ, đảng viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; những tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, nhiều cách làm hay, mô hình mới trong quá trình triển khai cá chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.
Bốn là, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và gắn liền với nhiệm vụ, chính trị, chuyên môn. Tôn vinh gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa, theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.
Phát huy tốt vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng hệ thống chính trị góp phần tạo động lực để mỗi tổ chức đảng, đảng viên ra sức phấn đấu đồng lòng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Huỳnh Tấn Phi