Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phải coi trọng bảo tồn, phát triển ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số

(04:06 | 09/05/2019)

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm 54 dân tộc anh em chung sống, nên Đảng ta rất coi trọng giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và luôn thực hiện chính sách phát triển nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Các dân tộc thiểu số của nước ta phân bổ từ Bắc đến Nam, cư trú xen kẽ nhau, không có dân tộc nào tách riêng theo vùng, lãnh thổ. Yếu tố đó nói lên sự hòa hợp của cộng đồng các dân tộc đã có từ lâu đời và trở thành đặc điểm lịch sử văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển.

 Về công tác bảo tồn, phát triển ngôn ngữ riêng của các dân tộc thiểu số. Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng quan tâm một cách đúng mức, thông qua thực hiên các chính sách, giải pháp đúng đắn, hiệu quả. “ Các dân tộc được dùng tiếng mẹ đẻ của mình trong sinh hoạt chính trị, kinh tế và xã hội”. (văn kiện Đại hội lần thứ nhất tháng 3-1935); Điều 15 Hiến pháp năm 1946 nêu rõ: “ Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình”; Điều 42 Hiến pháp năm 2013 xác định: “ Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”.


Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về “ Công tác dân tộc” theo đó khẳng định nguyên tắc: “Đảm bảo giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc dân tộc, phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc”. Điều 7 Luật Giáo dục hiện hành quy định: “Chính phủ tạo điều kiện cho người dân tộc học hệ thống ngôn ngữ và chữ viết của họ để thúc đẩy các nền văn hóa và hỗ trợ trẻ em dân tộc dễ dàng học tập tại các trường học và cơ sở giáo dục khác”.


Gần đây nhất Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cũng đã khẳng định rõ ràng: “ Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, nhất là tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống”.


Hiện nay, khoảng 30 dân tộc thiểu số đã có chữ viết, nhiều ngôn ngữ, chữ của người viết dân tộc được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến các địa phương. Nhiều cơ quan báo chí cấp tỉnh (có đông đồng bào thiểu số) đã xuất bản ấn phẩm bằng tiếng dân tộc thiểu số hay xuất bản tờ báo dành riêng cho bà con dân tộc. Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam đã có 1 kênh phát thanh (VOV4), 1 Kênh truyền hình (VTV5) chuyên biệt dành để phát sóng bằng nhiều thứ tiếng dân tộc thiểu số.
Nhiều địa phương đã thực hiện dạy tiếng dân tộc trong trường phổ thông đạt kết quả tốt. Cả nước có 30 tỉnh tổ chức dạy và học tiếng dân tộc thiểu số; đã biên soạn giáo trình bằng 12 thứ tiếng, chữ viết dân tộc, có hơn 1.200 công trình nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc thiểu được phát lên sóng phát thanh-truyền hình. Riêng chứng chỉ tiếng khmer cán bộ, công chức được công nhận tương đương trình độ ngoại ngữ khác.


Hưởng ứng sự quan tâm đó, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện VĩnhThuận đã kịp thời chủ động tham mưu cho UBND huyện về bảo tồn, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn. Kết quả trong 5 năm từ năm 2014-2019 đã mở 12 lớp dạy chữ khmer, có 715 con em phật tử theo học.


Ngoài ra, hằng năm lãnh đạo Huyện ủy-UBND huyện, luôn quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhà ở và tổ chức thành lập nhiều đoàn đi thăm, viếng, tặng quà các Chùa, hộ người dân tộc nhân các dịp tết, lễ với số tiền hơn 130 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao như: Bóng chuyền, đua ghe ngo, bơi xuồng ba lá, bơi vỏ lãi, thuyền rồng… để đồng bào dân tộc tham gia. Kết quả, đời sống của người dân đồng bào các dân tộc nói chung, người khmer nói riêng ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm đã góp phần rất lớn vào diện mạo xây dựng nông thôn mới của Huyện.


Như vậy, khẳng định rằng Đảng, Nhà nước ta thực hiện bảo tồn tiếng nói, chữ viết cho các dân tộc thiểu số là đúng đắn và căn bản. Nó sẽ đáp ứng được các vấn đề về dân tộc và ngôn ngữ ở nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài: Huỳnh Phi, ảnh PV